Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden - Kiala Verzendservice

if you send you parcel from an other country please read the country specifics general conditions
Belgium
Holland

 

1 Geldigheid/contractverhouding

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle logistieke diensten die de vennootschap Kiala Nederland BV / United Parcel Service Nederland BV Zandsteen 18-22, 2132 MR, Hoofddorp, K.v.K. nummer: 34089270, BNP Paribas SA: 22.79.82.975, IBAN: NL14BNPA0227982975, BIC: BNPANL2A, verricht ten behoeve van haar opdrachtgevers.

1.2 Kiala levert de logistieke diensten via haar distributienetwerk van Kiala punten, bestaande uit locaties waar een pakket kan worden afgeleverd voor verzending of waar de ontvanger het pakket kan komen afhalen na verzending.

1.3 Voor de uitvoering van alle of een deel van deze diensten kan Kiala derden inschakelen, waaronder vervoerders (transportpartners van Kiala).

1.4 De overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Kiala. De opdrachtgever is de persoon die zijn pakket registreert op de website van de "Kiala Verzendservice" met het oog op de verzending via het Kiala netwerk. Indien de betaling in een Kiala Punt wordt uitgevoerd, wordt de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Kiala gesloten door de overhandiging van het pakket door de opdrachtgever aan Kiala (of één van zijn onderaannemers) in het Kiala Punt. Indien de betaling online gebeurt, komt de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Kiala tot stand op het moment dat de betaling wordt uitgevoerd.

1.5 Op deze logistieke diensten zijn de reglementen van de Conventie van toepassing die betrekking hebben op het contract voor internationaal wegtransport van goederen ("CMR") getekend in Genève op 19 mei 1956 in geval van international verzending, of van de Nederlandse Expeditievoorwaarden, laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken van Amsterdam, Amhem, Breda en Rotterdam in geval van nationale verzending.

2 Pakket

2.1 De pakketten moeten aan de volgende normen voldoen: maximum gewicht: 15 kg; maximale afmeting: 120 cm (totaal van kortste zijde en langste zijde van de verpakking), met een maximum van 70 cm voor één zijde. Alle paketten die niet voldoen aan deze voorwaarden worden niet verwerkt bij Kiala.

2.2 Het is de taak van de opdrachtgever om het pakket adequaat te verpakken en er een label op te plakken in PDF formaat dat beschikbaar is op de website van Kiala wanneer de opdrachtgever de verzendgegevens van het pakket invoert op de website van de "Kiala Verzendservice" ("Kiala Etiket"). Het is de taak van de opdrachtgever om het Kiala Etiket zodanig op het pakket te plakken dat het zichtbaar is, leesbaar en bestand tegen de automatische sorteermachines en mechanische overslag.

2.3 Transport van pakketten via het KIALA systeem vereist een zodanige verpakking, dat deze (i) compleet dicht is en toegang tot de inhoud van het pakket niet mogelijk is zonder sporen achter te laten, (ii) dat deze verpakking afgestemd is op het soort pakket en op de vereisten van het transport in normale omstandigheden en van de verdere afhandeling, zodat het pakket wijzigende klimatologische omstandigheden, handelingen en schokken die eigen zijn aan transport kan verdragen (zoals namelijk de druk van automatische sorteermachines en mechanische overslag en eventuele val van een hoogte van 80 cm en (iii) dat deze geen enkel gevaar oplevert voor het transport en opslag, personeel, de andere vervoerde goederen, het voertuig en derden.

3 Uitsluiting van verzending

3.1 Kiala aanvaardt de volgende artikelen: kleding, boeken, Cd’s en Dvd’s, schoonheidsproducten, kleine elektronische en informatica-apparatuur, spellen. Deze lijst is niet exclusief.

3.2 Kiala weigert uitdrukkelijk de volgende pakketten te accepteren:

 • Alle pakketten die niet aan de productspecificaties of verpakkingsvoorwaarden volgens punt 2 voldoen;
 • Pakketten waarvan de inhoud, verzending of uiterlijke vorm expliciet in onderstaande lijst is vermeld, verboden is, of nog, in strijd is met nationale of internationale bepalingen zoals bijvoorbeeld, maar niet exclusief:
  • bederfelijke biologische stoffen (voedingsmiddelen, planten) of goederen onder gecontroleerde temperatuur of alcoholische dranken;
  • drugs, verdovende middelen of psychotrope stoffen;
  • wapens met inbegrip van messen, dolken en elk ander scherp of snijdend voorwerp;
  • ontplofbare, ontvlambare stoffen (alcohol, parfum...) of andere gevaarlijke stoffen, zoals samengeperst gas (aerosol), radioactieve stoffen, corrosieve vloeistoffen of goederen die het leven van mensen, dieren of eender welk transportmiddel in gevaar zouden kunnen brengen, of die andere voorwerpen die door Kiala worden vervoerd op welke wijze ook zouden kunnen vervuilen of beschadigen, of waarvan het transport, de uitvoer of invoer bij wet verboden is;
  • dode of levende dieren, insecten of parasieten;
  • zendingen waarop op de buitenkant aantekeningen staan die tegen de goede zeden of de openbare orde indruisen of van immorele of obscene producten;
  • vervalste producten;
  • voorwerpen die door hun vorm, aard of verpakking gevaarlijk kunnen zijn voor personen of andere zendingen kunnen vervuilen of beschadigen;
  • waarden aan toonder, muntstukken, bankbiljetten, juwelen of andere kostbare materialen;
  • zendingen die onder toepassing van het strafrecht ressorteren;
  • voorwerpen die als “breekbaar” worden beschouwd (die gemakkelijk kunnen breken zoals voorwerpen in glas, vaatwerk);
  • vloeistoffen.

3.3 De opdrachtgever garandeert dat alle verzendingen die in overeenstemming met onderhavige voorwaarden voor transport worden aangeboden, voldoen aan de beperkingen die hierboven in artikel 3.2 zijn aangeduid. Het is op grond van deze garantie dat Kiala de uitvoering van de Verzendservice volgens huidige voorwaarden aanvaardt.

3.4 Kiala of haar onderaannemers zijn niet verplicht te controleren of een pakket uitgesloten is van verzending krachtens artikel 3.2. Kiala behoudt zich echter het recht, voor haar of een onderaannemer,  zonder enige verplichting om het pakket, waarvan het transport haar wordt toevertrouwd, op elk moment te openen en te inspecteren of met X-Ray te scannen.

Kiala of haar onderaannemers behouden het recht om verdere verzending te weigeren als Kiala of haar onderaannemers in kennis worden gesteld van een reden tot uitsluiting van verzending conform artikel 3 of als er een reden bestaat om aan te nemen dat het pakket onder zo'n uitsluiting van verzending valt. In die gevallen hebben Kiala of haar onderaannemers het recht om een dergelijk pakket, na kennisgeving aan de opdrachtgever en op diens kosten, te verwerken of te vernietigen om elk gevaar te vermijden.

3.5 Het aannemen van pakketten waar conform punt 3.1 hierboven uitsluiting van verzending van toepassing is betekent niet dat Kiala afziet van het uitsluiten van verzending. Kiala ziet echter wel af van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot schade die mogelijks veroorzaakt kan zijn aan pakketten met het oog op hun verzending waarbij de uitsluiting van verzending zoals geformuleerd in artikel 3 hierboven werd geschonden.

3.6 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die ontstaat door het overhandigen van een dergelijk pakket voor verzending aan Kiala of haar onderaannemers.

Kiala biedt elke opdrachtgever, bij het aanmaken van een verzending, de mogelijkheid om een “interne referentie” en een “bestelnummer” (enkel voor opdrachtgevers met een BTW-nummer) op te geven. Deze twee velden worden door Kiala aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld voor eigen gebruik en Kiala is niet verplicht de inhoud van deze velden de controleren.

4 Dienstenpakket (Kiala Verzendservice)

4.1 Het dienstenpakket omvat:

4.1.1 Het aannemen van het pakket op een Kiala Punt enkel in België en Luxemburg en het organiseren van het vervoer naar een ander Kiala Punt in Benelux, Frankrijk of Spanje.  In haar hoedanigheid van vervoercommissionair, beslist Kiala over het traject, de vervoerders en de operationele procedure voor de levering van het pakket via haar distributienetwerk van Kiala punten en van eventuele extra diensten.

4.1.2 Het per e-mail op de hoogte stellen van de ontvanger zodra het pakket is aangekomen op het bestemde Kiala Punt (mits de contact gegevens van de ontvanger, zoals geregistreerd op de website "Kiala Verzendservice" door de opdrachtgever, juist zijn). De opdrachtgever garandeert dat deze gegevens van de ontvanger die hij in zijn bezit heeft, verkregen, verwerkt en aan Kiala meegedeeld werden conform toepasselijke wetten over berscherming van persoonsgegevens, en in het bijzonder dat Kiala het recht heeft om deze gegevens effectief te bewaren en te verwerken in de mate date dit strikt noodzakelijk is voor dienstverlening vermeld in deze algemene voorwaarden.

4.1.3 Het bewaren van een pakket in een Kiala Punt gedurende 14 kalenderdagen en het overhandigen van het pakket aan de ontvanger of aan een andere persoon die zich meldt om het pakket voor de ontvanger op te halen, nadat dezen voor ontvangst hebben getekend. De bediende in het Kiala Punt zet zich naar best vermogen in om de persoon, die het pakket komt halen, te verzoeken een identiteitsbewijs voor te leggen.

4.1.4 Het in bewaring nemen van onbestelbare, niet-geaccepteerde of niet -opgehaalde pakketten in het sorteercentrum van Kiala in het land van oorsprong en het contact opnemen met de opdrachtgever, op kosten van de opdrachtgever, om verdere instructies te verkrijgen wat te doen met het pakket in bewaring. Kiala kan het pakket ook naar het oorspronkelijke Kiala Punt verzenden, middels betaling van de Kiala verzendprijs  voor een nationale zending door de opdrachtgever.

4.2 Als de logistieke diensten van Kiala niet kunnen worden uitgevoerd wegens onjuiste gegevens opgegeven door de opdrachtgever, heeft Kiala het recht het pakket te openen om de gegevens van de opdrachtgever te achterhalen. Als dit geen resultaat oplevert, wordt de inhoud van de zending na afloop van een passende termijn vernietigd en eigendom van Kiala.

5 Levertermijnen

5.1 De pakketten worden binnen een passend termijn bezorgd, rekening houdend met de operationele infrastructuur van Kiala. Kiala gaat geen enkele resultaatsverbintenis aan met betrekking tot de levertermijn van het pakket.

6 Betaling voor de geleverde diensten

6.1 De toegepaste tarieven zijn deze die gelden op de website www.kiala.nl op het moment dat het verzendlabel op de website www.kiala.nl wordt aangemaakt.

6.2. Het Kiala verzendlabel is gedurende 30 dagen geldig voor een verzending, vanaf de aanmaak ervan online in PDF-vorm. De opdrachtgever beschikt over geen enkel herroepingsrecht.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Kiala is aansprakelijk voor een pakket vanaf het moment dat het pakket afgeleverd wordt door de opdrachtgever, als geidentificerd door inscanning van en het pakket op het Kiala Punt van verzending met behulp van de Kiala terminal, tot het moment dat de ontvanger tekent op de Kiala terminal voor ontvangst van het pakket in het bestemde Kiala Punt.

7.2 De aansprakelijkheid van Kiala voor verlies of vermissing van een pakket is conform de reglementen van de CMR Conventie of van de Nederlandse Expeditievoorwaarden, als het toepasselijk is. De aansprakelijkheid is slechts van  toepassing binnen de limiten in deze bepalingen gestipuleerd

7.3 De opdrachtgever kan van een hogere aansprakelijkheidslimiet genieten dan die bepaald in artikel 7.2., indien hij bij het aanmaken van de verzending expliciet aangeeft een aanvullende forfaitaire schadevergoeding te wensen, middels de betaling van een prijssupplement zoals aangegeven op de website www.kiala.nl . Deze aanvullende forfaitaire schadevergoeding geldt in geval van verlies of beschadiging van een pakket tijdens het vervoer ervan. Deze schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het kleinste van deze twee bedragen: de waarde van het pakket (met inbegrip van de transportkosten) of het totale maximumbedrag van de schadevergoeding die bij het aanmaken van de verzending is aangeduid.

7.4 De opdrachtgever kan in het geval van beschadiging of verlies van een pakket een klacht indienen bij de klantendienst van Kiala, uiterlijk 3 maanden na het inscannen van het pakket door de Kiala terminal bij aflevering op het Kiala Punt. Dit kan via het contactformulier op de website van de "Kiala Verzendservice" of per post op het volgende adres: Kiala Belgium, Klantendienst, rue de l’Ancienne Potence 28 – ZAE Tournai-Ouest 1 – Doornik 7503.

7.5 In het geval Kiala een klacht, die volgens artikel 7.4 hierboven is ingediend, accepteert, zal Kiala de  schadevergoeding rechtstreeks aan de opdrachtgever worden betaald, behalve op schriftelijke aanvraag van de opdrachtgever om de vergoeding aan de ontvanger te betalen, voor zover de opdrachtgever de informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de vergoeding van de ontvanger.

7.6 Voor elke andere aansprakelijkheid is Kiala vrijgesteld.

8 Gegevensbescherming

De opdrachtgever aanvaardt dat Kiala of andere bedrijven uit de UPS groep wereldwijd, met inbegrip van de bedrijven in landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming zouden bieden dan het land waar het pakket in een Kiala Punt wordt afgegeven voor verzending, direct gebruik kunnen maken van alle informatie die de opdrachtgever aan Kiala verschaft, voor de doeleinden die in het Privacybeleid van Kiala website en in de omstandigheden die in dit inlichtingenformulier omschreven staan. De opdrachtgever beschikt over een aantal wettelijke rechten (waar beroep op kan worden gedaan door contact op te nemen met Kiala) om toegang te hebben tot de persoonlijke gegevens die Kiala over hem bezit, om deze te wijzigen, om te weigeren dat deze worden gebruikt of om deze te verwijderen.

9 Diverse beschikkingen

9.1 Het huidige contract afgesloten tussen Kiala en de opdrachtgever valt onder de wet die van kracht is waar het Kiala Punt van verzending zich bevindt. Elk geschil met betrekking tot het huidige contract zal gebonden zijn aan de exclusieve bevoegdheid van ofwel de handelsrechter te Brussel, Parijs, Utrecht of Madrid, afhankelijk van het feit of het Kiala Punt van verzending in België of Luxemburg, in Frankrijk, in Nederland of in Spanje ligt.

9.2 In de hypothese dat één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig volgens een rechtersbeslissing beschouwd, zullen deze niet toepasbaar zijn tussen de partijen in de mate van hun nietigheid alleen. De geldigheid, de legaliteit of de toepasbaarheid van de overige bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden zullen niet worden herzien.